Lege 202/2010

LEGEA NR.202/2010 PRIVIND UNELE M?SURI PENTRU ACCELERAREA SOLU?ION?RII PROCESELOR

MODIFIC?RI RELEVANTE CU PRIVIRE LA MEDIERE

 

Art. I. – Codul de procedur? civil?, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se modific? ?i se completeaz? dup? cum urmeaz?:

 

Pct. 9. La articolul 1081 alineatul 1 punctul 1, dup? litera e) se introduce o nou? liter?, lit. f), cu urm?torul cuprins:

„f) refuzul p?r?ii de a se prezenta la ?edin?a de informare cu privire la avantajele medierii, în situa?iile în care a acceptat, potrivit legii.”

 

Pct.15. Articolul 131 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 131. – În tot cursul procesului, judec?torul va încerca împ?carea p?r?ilor, dându-le îndrum?rile necesare, potrivit legii. În acest scop, el va solicita înf??i?area personal? a p?r?ilor, chiar dac? acestea sunt reprezentate. Dispozi?iile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judec?torul poate invita p?r?ile s? participe la o ?edin?? de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consider? necesar, ?inând seama de circumstan?ele cauzei, judec?torul va recomanda p?r?ilor s? recurg? la mediere, în vederea solu?ion?rii litigiului pe cale amiabil?, în orice faz? a judec??ii.Medierea nu este obligatorie pentru p?r?i.

Dac?, în condi?iile alin. 1 sau 2, p?r?ile se împac?, judec?torul va constata învoiala lor în cuprinsul hot?rârii pe care o va da. Dispozi?iile art. 271-273 sunt aplicabile.”

 

Pct. 40. Dup? articolul 614 se introduce un nou articol, art. 6141, cu urm?torul cuprins:

„Art. 6141. – În fa?a instan?ei de fond, aceasta va st?rui pentru solu?ionarea divor?ului prin în?elegerea p?r?ilor.

În cazul în care judec?torul recomand? medierea, iar p?r?ile o accept?, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea inform?rii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea p?r?ilor. Dup? informare, p?r?ile decid dac? accept? sau nu solu?ionarea divor?ului prin mediere.

Pân? la termenul fixat de instan??, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, p?r?ile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul ?edin?ei de informare.

Prevederile alin. 2 ?i 3 nu sunt aplicabile în cazul în care p?r?ile au încercat solu?ionarea divor?ului prin mediere anterior introducerii ac?iunii.”

Pct.42. La articolul 7201, alineatul 1 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 7201. – În procesele ?i cererile în materie comercial? evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecat?, reclamantul va încerca solu?ionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere direct?.”

 

Pct.43. La articolul 7201, dup? alineatul 1 se introduce un nou alineat, alin. 11, cu urm?torul cuprins:

„Termenul de prescrip?ie a dreptului la ac?iune pentru dreptul litigios supus medierii se suspend? pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la începerea ei.”

 

 

 

Pct.47. Articolul 7207 se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„Art. 7207. – În cursul judec??ii asupra fondului procesului, instan?a va st?rui pentru solu?ionarea lui, în tot sau în parte, prin în?elegerea p?r?ilor.

În cazul în care judec?torul recomand? medierea, iar p?r?ile o accept?, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea inform?rii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea p?r?ilor. Dup? informare, p?r?ile decid dac? accept? sau nu solu?ionarea litigiului prin mediere.

Pân? la termenul fixat de instan??, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, p?r?ile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul ?edin?ei de informare.

Prevederile alin. 2 ?i 3 nu sunt aplicabile în cazul în care p?r?ile au încercat solu?ionarea litigiului prin mediere anterior introducerii ac?iunii.

În?elegerea p?r?ilor se constat? prin hot?râre irevocabil? ?i executorie.”

 

Art. XV. – La articolul 26 din Legea nr. 192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, dup? alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urm?torul cuprins:

„(3) Pentru activitatea de informare ?i consiliere a p?r?ilor cu privire la procedura medierii ?i avantajele acesteia, îndeplinit? potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”

 

Art. XVIII. - Codul de procedur? penal? republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se modific? ?i se completeaz? dup? cum urmeaz?:

 

Pct. 1. La articolul 10 alineatul 1, litera h) se modific? ?i va avea urm?torul cuprins:

„h) a fost retras? plângerea prealabil? ori p?r?ile s-au împ?cat, ori a fost încheiat un acord de mediere în condi?iile legii, în cazul infrac?iunilor pentru care retragerea plângerii sau împ?carea p?r?ilor înl?tur? r?spunderea penal?.”

 

Pct.2. Dup? articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu urm?torul cuprins:

„Tranzac?ia, medierea ?i recunoa?terea preten?iilor civile

Art. 161. – În cursul procesului penal, cu privire la preten?iile civile, inculpatul, partea civil? ?i partea responsabil? civilmente pot încheia o tranzac?ie sau un acord de mediere, potrivit legii.

Inculpatul, cu acordul p?r?ii responsabile civilmente, poate recunoa?te, în tot sau în parte, preten?iile p?r?ii civile.

În cazul recunoa?terii preten?iilor civile, instan?a oblig? la desp?gubiri în m?sura recunoa?terii. Cu privire la preten?iile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe.”

 

Art. XXII. - (4) În cazul litigiilor în materie comercial?, aflate în procedura concilierii la data intr?rii în vigoare a prezentei legi, p?r?ile pot conveni fie s? continue aceast? procedur?, fie s? recurg? la procedura medierii.

 

Art. XXVIII. - Prezenta lege intr? în vigoare la 30 de zile de la data public?rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excep?ia prevederilor privind divor?ul pe cale administrativ? ?i pe cale notarial?, care intr? în vigoare în termen de 60 de zile de la data public?rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Legea nr.202/2010 privind unele m?suri pentru accelerarea solu?ion?rii proceselor a fost publicat? în Monitorul Oficial, Partea I, nr.714/26 octombrie 2010 ?i va intra în vigoare la data de 26 noiembrie 2010, cu excep?ia prevederilor privind divor?ul pe cale administrativ? ?i pe cale notarial?, care vor intra în vigoare la data de 26 decembrie 2010.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>